Οἱ ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ….

Οἱ ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ….

stauros

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου «νῦν δέ καί κλαίων λέγω τούς ἐχθρούς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ» (Φιλιπ. γ’ 18). Τί ἐννοεῖ μέ τόν λόγο αυτό ὁ φτερωτός ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν; Ποιούς ὀνομάζει ἐχθρούς τοῦ σταυροῦ καί γιατί κλαίει γι᾽ αὐτούς;

Στό πρῶτο ἄκουσμα ἴσως δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι εἶναι σκληρή καί ἄτεγκτη ἡ τοποθέτηση αὐτή τοῦ θείου Παύλου. Πέρα γιά πέρα ὅμως ἀληθινή. Ὑπάρχουν δυστυχῶς ἄνθρωποι πού ἐχθρεύονται τόν Σταυρό. Πρωτίστως εἶναι ἐκείνοι, πού ἀρνοῦνται νά ζήσουν χριστιανικά, πού ἀρνοῦνται τόν σταυρό τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή τους. Πρόκειται γιά τούς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ἐχθρούς τοῦ Σταυροῦ. Πού ἐναντιώνονται στόν Ἴδιο τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ. Πού ἀρνοῦνται μέ τά λόγια καί τά ἔργα τους τό φρόνημα καί τήν ζωή πού ἐμπερικλείει καί ὑποδεικνύει στήν ἀνθρωπότητα ὁ  Σταυρός. Γι’ αὐτό καί κλαίει γιά ὅλους αὐτούς, γιά τήν πλάνη καί τήν ἀπώλειά τους, ἐφόσον πεισματικά  ἐπιμένουν στήν ἀποστασία.

Εἶναι ὁδυνηρή ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουν ἐνάντιοι τοῦ Σταυροῦ σέ κάθε ἐποχή καί σέ κάθε τόπο. Πολέμιοι φανεροί ἤ ἀφανεῖς αὐτοῦ τοῦ ἐσταυρωμένου βίου. Στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἔχθρας εἶναι ὅταν κάποιος ἀρνεῖται τίς θυσίες χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅταν ἀρνεῖται γιά παράδειγμα τόν ἠθικό καί ἁγνό τρόπο ζωῆς, ὅταν μισεῖ τόν συνάνθρωπο, τόν συκοφαντεῖ, τοῦ κρατεῖ κακία γιά διάφορα ζητήματα. Ἄν κάποιος δέν ὑπομένει τόν κόπο, τήν ἀσθένεια, τή δοκιμασία, ἀλλά ἀντιδρᾶ πεισματικά ἤ βλασφημεῖ τόν Θεό γιά τίς θλίψεις τοῦ βίου του. Ὄταν προτάσσει τό ἀτομικό συμφέρον ἔναντι τῶν ἄλλων, ἄν δεν θυσιάζει κόπο ἤ ἀκόμη καί χρήμα γιά τήν ἀγάπη τῶν ὑπολοίπων ἐμμένοντας στήν λατρεία τῆς ὕλης. Ἀρνεῖται τότε πάνω στά πράγματα τήν ἀγάπη, τήν ἁγνότητα, τήν ταπείνωση, τήν συγχωρητικότητα, τήν ὑπομονή ἀπέναντι στόν πλησίον καί πολλές ἄλλες ευαγγελικές ἐπιταγές καί ἔτσι καθίσταται μέ τήν ζωή του ἐχθρός του σταυροῦ. Ἐάν διδάσκει κιόλας τήν ἄρνηση τοῦ Ἐσταυρωμένου, τοῦ χριστιανικοῦ τρόπου ζωῆς καί στούς ἄλλους τότε γίνεται ἐπίσης φανατικός πολέμιος.

Πόσοι καί πόσοι δέν βάδισαν, δυστυχῶς, τόν ἴδιο ὀλισθηρό καί κακόβουλο δρόμο τῆς ἀποστασίας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού ἀρνήθηκαν νά ἄρουν τόν σταυρόν τους καί νά ἀκολουθήσουν ὀπίσω τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Ὑπάρχουν καί ἐξωτερικοί ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ. Εὑρίσκονται ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Διῶκτες ποικίλοι, προπαγανδιστές τῆς ἀθεΐας, διάφοροι φιλόσοφοι καί λογοτέχνες πού ἀγάπησαν, διεκήρυξαν καί θεοποίησαν τόν ὑλιστικό τρόπο ζωῆς καί τίς ψευτοχαρές τοῦ κόσμου. Ἄλλοι πού ἀρνήθηκαν καί πολέμησαν τούς ἐσταυρωμένους χριστιανούς. Νέρωνες, Διοκλητιανοί, ὁ Ἡρώδης, μαρξιστές ἡγέτες ἤ καί πολλοί ἄγνωστοι θιασῶτες διάφορων ἀρνησίθρησκων ἰδεολογιῶν ἤ φανατικοί ὁπαδοί ψεύτικων θρησκειῶν, ὅπως τοῦ Ἰσλάμ, ὑπῆρξαν ἰσχυροί πολέμιοι. Ἀποτελεῖ δέ θλιβερό γεγονός, ὅτι ὑπάρχουν καί σήμερα ἐχθροί τοῦ σταυροῦ καί τοῦ Ἐσταυρωμένου, κι ἐδῶ στήν ὀρθόδοξη καί σταυροφρούρητη Πατρίδα μας.

Ἀκοῦμε καί βλέπουμε μέ πόνο ψυχῆς τήν τελευταία περίοδο νά ἔχει ἐξαπολυθεῖ μία σκληρή πολεμική ἐναντίον τοῦ ἐσταυρωμένου Σώματος τοῦ Χριστοῦ μας, τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Νομοσχέδια πού νομιμοποιοῦν τήν διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, γκρεμίζοντας παράλληλα τά θεμέλια τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ἴδρυση ἀποτεφρωτηρίων νεκρῶν, πού καταλύουν τόν σεβασμό ἀπέναντι στό ἀνθρώπινο σώμα καί τό μεταποιοῦν σέ ἀνακυκλώσιμο ὑλικό ἤ κάλπικες καί πλανερές συνθηματολογίες, πού φωνασκοῦν λέγοντας ὅτι «ἡ ἀγάπη δέν εἶναι ἁμαρτία», καταπατῶντας τήν ἔννοια τῆς ἁγνότητος καί ἀγνοῶντας τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μέ τό ἱερό μυστήριο τοῦ γάμου. Ἐπιπλέον θλιβόμαστε ἀκούγοντας ἀπό ἐπίσημα χείλη ἀρχόντων ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν νά τοποθετηθεῖ τό ἱερό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ σέ παλαιοχριστιανικά μνημεῖα, ὅπως εἶναι ἡ Ροτόντα στήν Θεσσαλονίκη ἤ ὅτι θά κάνουν τά πάντα γιά νά καλυφθοῦν ἡ Ἁγία Τράπεζα καί ὁ Σταυρός ἐκεῖ, ὥστε νά μή  προκαλοῦνται οἰ τουρίστες. Θυμίζει αὐτή ἡ τακτική τίς ἀνίερες πράξεις ἄλλων λαῶν καί θρησκειῶν, πού γκρέμιζαν τούς Ἱερούς Ναούς τῆς χριστιανοσύνης καί βεβήλωναν τά ἱερά καί ὅσια τῆς πίστεώς μας.

Ἐπικρατεῖ ἑπομένως μία ἐχθρική πρακτική ἀπέναντι στήν Ἐσταυρωμένη Ὀρθοδοξία καί πραγματικά για πολλοστή φορά ὁ Χριστός μας ξανασταυρώνεται. Χύνουμε δάκρυα λύπης γιά τό αντισταυρικό φρόνημα καί τήν κατάντια αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, μαζί μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο. Προσευχόμαστε γιά τήν μετάνοιά τους.

Γιά ὅσους ὅμως ἐπιθυμοῦν νά πορεύονται κατά Θεόν, ὀφείλει νά εἶναι διαφορετική ἡ πορεία τους. Νά εἴμαστε φίλοι καί ὄχι ἐχθροί τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ. Νά προσκυνοῦμε τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ, νά ἀποτελεῖ γιά μᾶς «ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου», ἀλλά καί νά ἀσπαζόμαστε τόν ἐσταυρωμένο βίο σέ κάθε μας βῆμα. Ἄς γίνουμε στρατιῶτες Χριστοῦ, πού θά ὑψώνουν τό λάβαρο τοῦ Σταυροῦ. Ὥστε ν’ ἀξιωθοῦμε νά ἀντικρύσουμε τοῦτο τό θεῖο σημεῖο στήν Δευτέρα Παρουσία, ὅπου γιά τούς μέν πολέμιους καί ἐχθρούς τῆς πίστεως θά εἶναι τελική ἧττα καί καταδίκη, γιά δέ τούς πιστούς χριστιανούς δόξα, τιμή, σωτηρία καί σφραγίδα Παραδείσου!

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας